Zajęcia dydaktyczno – terapeutyczne

W celu wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz dopuszczonych do użytku programach wychowania przedszkolnego koncentrując się na wspomaganiu całościowego rozwoju każdego dziecka i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebującemu dziecku.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 9:00-14:00

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez nauczyciela filologii angielskiej. Przedszkolaki na zajęciach uczą się, bawią i poznają ciekawe historyjki. Mając na uwadze to, że małe dzieci nie umieją skupić uwagi na jednej aktywności przez dłuższy czas, lektor przygotowuje zróżnicowane formy aktywności, a zajęcia prowadzone są w formie zabawy, w korelacji ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzięki temu nauka jest przyjemna, a język obcy przystępny i zrozumiały dla dzieci.  Już najmłodsze przedszkolaki mają szansę uczestniczyć w grach językowych oraz ćwiczeniach ruchowych, dzięki czemu wykorzystana zostaje nie tylko ich ogromna energia, ale mają również szansę rozwijać swoją kreatywność i wyobraźnię. Dzieci zostają wprowadzone w świat języka angielskiego w naturalny sposób, ponieważ ważne jest, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEZ CIEKAWE GRY I ZABAWY

Rytmika z elementami muzykoterapii

Dzieci na zajęciach mają możliwość zaspokojenia potrzeby aktywności ruchowej, uwolnienia napięć, relaksacji, kształtowania właściwych zachowań w grupie rówieśniczej, poznawanie utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej. Rozwijają także poczucie rytmu i wrażliwość słuchową. Podczas zajęć dzieci muzykują, czyli śpiewają zbiorowo i indywidualnie, grają na instrumentach, ilustrują ruchem teksty piosenek i sygnały muzyczne. Wykorzystując naturalną aktywność dzieci na rytmice dzieci biorą udział w nauce tańców z wykorzystaniem różnych rekwizytów. Tworząc układy taneczne nauczyciel odpowiednio dopasowuje je do możliwości i wieku dziecka, dzięki czemu każdy przedszkolak czepie z zajęć wiele radości.

W zależności od potrzeb grupy zajęcia z zakresu rytmiki prowadzone są z wykorzystaniem metody ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana.

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy mają na na celu zaspokoić naturalną potrzebę ruchu i rozładowania energii, kształtować prawidłową sylwetkę, rozwijać motorykę małą i dużą, zapewnić dzieciom radość płynącą z indywidualnych osiągnięć i współdziałania, rozwijać pozytywny stosunek do samego siebie, własnego ciała i aktywności ruchowej. Podczas zajęć dzieci ćwiczą także zdolności samoobsługowe w zakresie rozbierania się i ubierania w strój gimnastyczny.
W takcie gimnastyki wykorzystujemy system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka Marty Bogdanowicz oraz program zabaw i gier integrujących grupę Klanza.

Terapia logopedyczna

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości.  Dlatego w naszym przedszkolu terapią logopedyczną objęte są dzieci już od 4 roku życia. Każde dziecko zakwalifikowane do terapii logopedycznej indywidualnie 15minut ćwiczy prawidłową wymowę. Dodatkowo dzieci po każdych zajęciach zabierają zeszyt zawierający ćwiczenia do wykonania w domu.

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA KAŻDEGO DZIECKA

Terapia pedagogiczna

Zajęcia ukierunkowane są na pomoc w kształtowaniu i osiąganiu gotowości szkolnej dzieciom wolniej rozwijającym się, doświadczającym trudności edukacyjnych. Obejmują ćwiczenia z zakresu: analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki, koncentracji uwagi, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Umożliwiają budowanie wiary we własne siły i możliwości, adekwatnej samooceny, motywacji do systematycznej pracy i ćwiczeń.

Dogoterapia

Zajęcia oparte są na założeniach terapii kontaktowej wykorzystującej naturalną bliskość dziecka z psem. Podczas zajęć dzieci uczą się bezpiecznego postępowania z psem i jego pielęgnacji. Uczą się empatii oraz poczucia odpowiedzialności. Pies swoją spontanicznością i bezwarunkową akceptacją pozwala dzieciom w naturalny sposób zdobyć zaufanie do realnego świata i otworzyć się na ludzi. Dzięki integracji z psem poprawia się ogólny rozwój fizyczny dziecka, w tym jego wytrzymałość i koordynacja ruchów.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

„Za pomocą rytmu i ruchu człowiek wyraża swoją osobowość”. System ćwiczeń stworzony przez W.Sherborne wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka. Rozwijanie przez ruch zmierza do: rozwoju świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, rozwoju świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu, rozwoju emocji, opanowywania ich, pewności siebie, inicjatywy, rozwoju spontaniczności ruchu, rozwoju koncentracji uwagi, rozwoju sposobów komunikowania się, tworzenia umiejętności rozluźniania się – relaksacji. Udział w ćwiczeniach umożliwia przeżywanie radości z aktywności ruchowej, poczucia swojej siły, sprawności, budowanie poczucia własnej wartości. Wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i sprzyja kształtowaniu postawy akceptacji siebie i innych.

Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona

W ramach zajęć realizowany jest zestaw prostych ćwiczeń, które angażują i uaktywniają możliwie jak największą liczbę zmysłów, dzięki którym szybciej się uczymy. Ćwiczenia realizowane są w formie zabaw ruchowych, graficznych i relaksacyjnych. Systematycznie wykonywanie tych ćwiczeń zapewnia: harmonijną współpracę między lewą i prawą półkulą mózgową, usprawnienie motoryki, doskonalenie koordynacji i zintegrowanie całego ciała, odreagowanie napięć i stresu, wzrost poczucia własnej wartości, rozwój kreatywności oraz umiejętności współdziałania. Stosowanie ćwiczeń Gimnastyki Mózgu i aktywnych metod pracy gwarantuje sukces każdemu dziecku na miarę jego możliwości.

STOSUJĄC INDYWIDUALNIE DOBRANE DO DZIECI ELEMENTY NOWATORSKICH PROGRAMÓW DYDAKTYCZNYCH ORAZ WIELE ZNANYCH
I SPRAWDZONYCH PROGRAMÓW AUTORSKICH ZAJĘCIA Z DZIEĆMI PROWADZONE SĄ W SPOSÓB ATRAKCYJNY,
ODPOWIEDNI DLA ICH WIEKU I MOŻLIWOŚCI