Zajęcia dydaktyczno – terapeutyczne

W celu wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz dopuszczonych do użytku programach wychowania przedszkolnego koncentrując się na wspomaganiu całościowego rozwoju każdego dziecka i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebującemu dziecku.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 9:00-14:00

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez nauczyciela filologii angielskiej.  Przedszkolaki na zajęciach prowadzonych programem „Here’s Patch the Puppy” spotykają się z zabawnym pieskiem – Patchem, z którym się uczą, bawią i poznają ciekawe historyjki. Mając na uwadze to, że małe dzieci nie umieją skupić uwagi na jednej aktywności przez dłuższy czas, lektor przygotowuje zróżnicowane formy aktywności. Już najmłodsze przedszkolaki mają szansę uczestniczyć w grach językowych oraz ćwiczeniach ruchowych, dzięki czemu wykorzystana zostaje nie tylko ich ogromna energia, ale mają również szansę rozwijać swoją kreatywność i wyobraźnię.

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEZ CIEKAWE GRY I ZABAWY

Rytmika z elementami muzykoterapii

Dzieci na zajęciach mają możliwość zaspokajanie potrzeby aktywności ruchowej, uwolnienia napięć, relaksacji, kształtowania właściwych zachowań w grupie rówieśniczej, poznawanie utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej. Rozwijają także poczucie rytmu i wrażliwość słuchową. Podczas zajęć dzieci muzykują, czyli śpiewają zbiorowo i indywidualnie, grają na instrumentach perkusyjnych, samodzielnie wykonanych instrumentach, ilustrują ruchem teksty piosenek, sygnały muzyczne, elementy taneczne.

W zależności od potrzeb grupy zajęcia z zakresu rytmiki prowadzone są z wykorzystaniem metody ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana.

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone przez nauczycieli grup. Mają one na celu: zaspokoić naturalną potrzebę ruchu i rozładowania energii, kształtować prawidłową sylwetkę i rozwijać motorykę małą i dużą, zapewnić dzieciom radość płynącą z indywidualnych osiągnięć i współdziałania, rozwijać pozytywny stosunek do samego siebie, własnego ciała i aktywności ruchowej. Dzieci ćwiczą z różnymi przyrządami, w które placówka jest bogato wyposażona. Podczas zajęć dzieci ćwiczą także zdolności samoobsługowe w zakresie rozbierania się i ubierania w strój gimnastyczny. W takcie gimnastyki zostaje wykorzystany system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka Marty Bogdanowicz oraz program zabaw i gier integrujących grupę Klanza.

Terapia logopedyczna

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości.  Dlatego w naszym przedszkolu terapią logopedyczną objęte są dzieci już od 3 roku życia. Każde dziecko zakwalifikowane do terapii logopedycznej indywidualnie 15minut ćwiczy prawidłową wymowę. Dodatkowo dzieci po każdych zajęciach zabierają zeszyt zawierający ćwiczenia do wykonania w domu. W tak prowadzonej terapii logopedycznej widać zamierzone efekty pracy.

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA KAŻDEGO DZIECKA

Terapia pedagogiczna

Zajęcia ukierunkowane są na pomoc w kształtowaniu i osiąganiu gotowości szkolnej dzieciom wolniej rozwijającym się, doświadczającym trudności edukacyjnych. Obejmują ćwiczenia z zakresu: analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki, koncentracji uwagi, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Umożliwiają budowanie wiary we własne siły i możliwości, adekwatnej samooceny, motywacji do systematycznej pracy i ćwiczeń.

Dogoterapia

Zajęcia oparte są na założeniach terapii kontaktowej wykorzystującej naturalną bliskość dziecka z psem. Podczas zajęć dzieci uczą się bezpiecznego postępowania z psem i jego pielęgnacji. Uczą się empatii oraz poczucia odpowiedzialności. Pies swoją spontanicznością i bezwarunkową akceptacją pozwala dzieciom w naturalny sposób zdobyć zaufanie do realnego świata i otworzyć się na ludzi. Dzięki integracji z psem poprawia się ogólny rozwój fizyczny dziecka, w tym jego wytrzymałość i koordynacja ruchów.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

„Za pomocą rytmu i ruchu człowiek wyraża swoją osobowość”. System ćwiczeń stworzony przez W.Sherborne wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka. Rozwijanie przez ruch zmierza do: rozwoju świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, rozwoju świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu, rozwoju emocji, opanowywania ich, pewności siebie, inicjatywy, rozwoju spontaniczności ruchu, rozwoju koncentracji uwagi, rozwoju sposobów komunikowania się, tworzenia umiejętności rozluźniania się – relaksacji. Udział w ćwiczeniach umożliwia przeżywanie radości z aktywności ruchowej, poczucia swojej siły, sprawności, budowanie poczucia własnej wartości. Wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i sprzyja kształtowaniu postawy akceptacji siebie i innych.

Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona

W ramach zajęć realizowany jest zestaw prostych ćwiczeń, które angażują i uaktywniają możliwie jak największą liczbę zmysłów, dzięki którym szybciej się uczymy. Ćwiczenia realizowane są w formie zabaw ruchowych, graficznych i relaksacyjnych. Systematycznie wykonywanie tych ćwiczeń zapewnia: harmonijną współpracę między lewą i prawą półkulą mózgową, usprawnienie motoryki, doskonalenie koordynacji i zintegrowanie całego ciała, odreagowanie napięć i stresu, wzrost poczucia własnej wartości, rozwój kreatywności oraz umiejętności współdziałania. Stosowanie ćwiczeń Gimnastyki Mózgu i aktywnych metod pracy gwarantuje sukces każdemu dziecku na miarę jego możliwości.

STOSUJĄC INDYWIDUALNIE DOBRANE DO DZIECI ELEMENTY NOWATORSKICH PROGRAMÓW DYDAKTYCZNYCH ORAZ WIELE ZNANYCH
I SPRAWDZONYCH PROGRAMÓW AUTORSKICH ZAJĘCIA Z DZIEĆMI PROWADZONE SĄ W SPOSÓB ATRAKCYJNY,
ODPOWIEDNI DLA ICH WIEKU I MOŻLIWOŚCI